Indikátory vědeckého výkonu

Úvod

Pravidla sestavování rozpočtu jednotlivých součástí MU prošla v roce 2020 zásadní změnou. Základem rozpočtu pro fakulty/HS zůstává fixní (stabilizační) složka o objemu výše příspěvku na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP – tzv. institucionální podpora) v roce 2019. Novým prvkem je tzv. výkonová složka, jejíž velikost je v roce 2020 určena objemem navýšení rozpočtu a tvoří necelých 10 % celého objemu. Výkonová složka byla rozdělena v roce 2020 mezi jednotlivá hospodářská střediska podle systému indikátorů. V roce 2021 proběhne rozdělení podpory podle nově revidovaného systému indikátorů (viz níže).

Systém skupiny indikátorů zabraňuje nežádoucím přímočarým a krátkodobým motivacím ve vědeckém publikování (účelové strategie, easy publishing, gaming) a má vytvářet předpoklady pro institucionální strategii dlouhodobého zvyšování reputace a ohlasu výzkumu na MU.

Východiska pro uplatnění systému indikátorů:

  • Vnitřní financování nezávislé na pravidlech poskytovatele a na výsledku národního hodnocení (možnost uplatnit vlastní strategie).
  • Respekt k oborovým specifikům: dvě skupiny indikátorů pro STM (Science, Technology and Medicine) i SSH (Social Sciences & Humanities).
  • Stimulace k úspěchu v národním hodnocení i ke zvýšení mezinárodní reputace výzkumu MU (žebříčky) skrze zakomponování elementárních atributů pro zvyšování vědecké reputace a ohlasu.
  • Zavedení formativního (kvalitativního) vnitřního hodnocení bez přímého vlivu na výši financování.

Detailní informace k pravidlům rozdělování rozpočtu lze nalézt zde.

Indikátory

Publikace v Q1

Vysvětlení

Váha

Počet publikací typu Article a Review v Q1 (nejlepších 25 % časopisů v daném oboru) na Web of Science.

Pro FI a ÚVT i počet sborníků z konferencí a kvalitou A* a A.

22 %

Publikace SSH

Vysvětlení

Váha

Podíl jednotlivých HS na počtu publikací typu Article, Review v citačních indexech SCIE, SSCI, AHCI a ESCI na WoS

15 %

Citace STM

Vysvětlení

Váha

Podíl jednotlivých HS v oborech STM na počtu výstupů typu Article, Review indexovaných na WoS, které jsou řazeny mezi:
1. 10 % nejcitovanějších výstupů v oboru na WoS;
2. publikace s nadprůměrným oborově normalizovaným citačním dopadem (CNCI) na WoS

12 %

Citace SSH

Vysvětlení

Váha

Podíl jednotlivých HS v oborech SSH na počtu výstupů typu Article, Review indexovaných na WoS, které jsou řazeny mezi:
1. 10 % nejcitovanějších výstupů v oboru na WoS;
2. publikace s nadprůměrným oborově normalizovaným citačním dopadem (CNCI) na WoS

8 %

Internacionalizace

Vysvětlení

Váha

Podíl jednotlivých HS na počtu výstupů typu A, R indexovaných na WoS, kdy alespoň jeden autor publikace má afiliaci mimo ČR.

8 %

Počet vydaných knih u prestižních vydavatelů

Vysvětlení

Váha

Pro rok 2021 – Počet odborných knih (typ výsledku „B“) a kapitol v knize (typ výsledku „C“) u 36 prestižních vydavatelů (viz seznam POZIOM II).

Pro rok 2022 – Počet odborných knih (typ výsledku „B“) a kapitol v knize (typ výsledku „C“) u 64 vydavatelů uvedených v pozitivním seznamu MU.

Váha knihy = 1; váha kapitoly = počet stran kapitoly / počet stran knihy

5 %

Zahraniční granty

Vysvětlení

Váha

Podíl jednotlivých HS na součtu finančních prostředků celé
MU (výnosy v tis. Kč)

20 %

Aplikovaný výzkum – TA ČR

Vysvětlení

Váha

Podíl jednotlivých HS na součtu finančních prostředků celé MU (výnosy v tis. Kč)

8 %

Tuzemské granty vč. ESIF

Vysvětlení

Váha

Podíl jednotlivých HS na součtu finančních prostředků
celé MU (výnosy v tis. Kč)

2 %

Postup získávání datasetu publikací fakulty

Publikace jsou fakultě/HS zařazeny do datasetu pro indikátory, pokud se vyskytují v alespoň jednom z těchto výběrů: 1) publikace má afilaci k fakultě v záznamu WoS, 2) publikace má v IS uvedenu fakultu jako organizační jednotku publikace, 3) publikace má v IS uveden jakýkoli podíl fakulty (organizační jednotka může být jiná). Zejména pro publikace na WoS se kritérium 1) a 2) vnímá v souladu s definicemi RIV jako klíčové pro rozlišení publikací na fakulty. Pokud má být publikace zařazena k fakultě, měla by mít správně uvedenu i afiliaci ve WoS. Mezi publikace na WoS počítáme jen Articles a Reviews. Každá publikace se v datasetu počítá s váhou 1 bez ohledu na výši mentálního podílu fakulty.

Relevance indikátorů dle hospodářských středisek

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info