Proces hodnocení

M1, M2 – každoroční monitoring

Předpokladem pro zařazení výsledku do hodnocení podle Metodiky 2017+ je jeho přítomnost v RIV. Všechny výsledky výzkumu a vývoje, tj. nikoli například jen účelový výběr, je nutné zavést do IS MU a označit pro RIV. U publikací je nezbytné vyplnit správně všechny existující identifikátory, zejména UT WoS a EID Scopus, případně také DOI. Jedině tak je možné spárovat publikace v RIV s údaji ve WoS a Scopus, které jsou rozhodující pro hodnocení.

Modul 1
Proces hodnocení probíhá současně s modulem M2. MŠMT vyzve MU k nominaci vybraných výsledků pro modul M1 v předem stanoveném objemu. Na MU následně proběhne výběr, do kterého jsou zapojeny fakulty a Odbor výzkumu.

V roce 2020 lze přihlašovat výsledky z let 2015–2019 nehodnocené dříve v M1 a podle Metodiky 2013-2016. V první skupině lze přihlašovat výsledky tzv. bibliometrizovatelné (Jimp-článek v časopise evidovaném ve Web of Science; JSC-článek ve zdroji evidovaném ve SCOPUS, který není evidován ve WoS; D-článek ve sborníku) i nebibliometrizovatelné (vše ostatní, primárně však výsledky druhu B-odborná kniha, C-kapitola, J-recenzovaná periodika) – celkem 89 výsledků. V druhé skupině lze navíc přihlásit ještě 5 % výsledků nebibliometrizovatelných jako posílení oblasti aplikovaných a společenských a humanitních věd (154 výsledků).

 

1.
Počet výsledků k předložení (bibliometrizovatelné i nebibliometrizovatelné)

2.
Orientační počet výsledků k předložení (pouze nebibliometrizovatelné)

CJV - 2
ESF 3 4
FI 6 1
FSS 6 10
FSpS 1 2
FF 9 69
LF 10 15
PdF 4 13
PrF 3 15
PřF 33 17
CEITEC 13 5
ÚTV   1 1
FaF n/a n/a
Celkem 89 154

Fakulty rozhodnou, zda se výsledek bude hodnotit podle kritéria „přínos k poznání“, nebo „společenská relevance“.

  1. Přínos k poznání je tradiční kritérium hodnocení ve VaVaI, posuzující originalitu, význam a obtížnost získání výsledku, uplatňované zejména na výsledky základního výzkumu.
  2. Společenská relevance je chápána jak ve smyslu komerční užitečnosti (typicky průmyslový výzkum přinášející ekonomické zisky), tak ve smyslu společenské užitečnosti či „potřebnosti“ (typicky výzkum vznikající na společenskou resp. rezortní objednávku nebo ve společenských a humanitních oborech, výzkum relevantní pro širší společnost, který produkují výzkumné organizace mimo rezorty). Cílem hodnocení podle tohoto kritéria je posouzení aplikačního potenciálu výsledku. „Společenskou relevancí se rozumí vliv / změna / přínos a to v oblastech mimo akademickou sféru: ekonomika, společnost, kultura, veřejná správa / služby, zdraví, životní prostředí, kvalita života.“

Finální set vybraných výsledků se odesílá k hodnocení. Hodnocení výsledků vzdálenými recenzemi koordinují oborově organizované Odborné panely, které také sestavují závěrečný odborný komentář k výsledkům ve svém oboru. Kompletní informace ke sběru je k nalezení na webu vyzkum.cz.

V konečné fázi hodnocení se agregují výsledky modulů M1 a M2 do slovního kvalitativního zhodnocení, které může univerzita komentovat. Výsledky hodnocení MŠMT zapracuje do algoritmu, kterým alokuje příspěvek na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Modul 2
Úřad vlády samostatně bez účasti výzkumných organizací zpracuje bibliometrickou analýzu pro modul M2 v oborové struktuře Frascati manuálu a odborné panely zpracují expertní komentář.

Bez popisku

M3, M4, M5 – pětiletý cyklus

Hodnocení v modulech M3–M5 se realizuje jednou za pět let v rámci kompletního hodnocení zahrnujícího všechny moduly. Rok 2020 je prvním rokem kompletního běhu hodnocení podle Metodiky 2017+. Moduly M3–M5 realizuje každá vysoká škola formou sebeevaluační zprávy (SEZ) a návštěvou mezinárodního evaluačního panelu​ (MEP), který na základě všech získaných informací sepíše evaluační zprávu o vysoké škole.

Přípravná fáze

MU v přípravné fázi zajistí personální složení MEP, harmonogram hodnocení a návrh výdajů. Schválí také také statut MEP a jednací řád.

Bez popisku

V dalším kroku MU sepíše sebeevaluační zprávu (SEZ) v anglickém jazyce. V roce 2020 se SEZ skládá z následujících částí:

  • M3 Společenská relevance –11 sebeevaluačních zpráv od 11 součástí MU (fakulty a ústavy). Ve zprávách se hodnotí pozitivní dopady vědecko-výzkumné činnosti a jejich výsledků na společnost.
  • M4 Viabilita – celouniverzitní zpráva pokrývá oblast managementu, PhD studia, financování nebo mezinárodní spolupráce univerzity.
  • M5 Vize a strategie – celouniverzitní zpráva se věnuje strategii MU pro její budoucí vývoj.
  • Přílohy – SWOT analýza MU, vyjádření MU k výsledkům agregovaného hodnocení modulů M1 a M2.

SEZ prochází před odesláním členům evaluačního panelu formální kontrolou na MŠMT.

Bez popisku

Realizační fáze

Klíčovým bodem celého hodnocení je návštěva MEP na MU ("on-site visit"), která proběhne 9.–13. 11. 2020. MU v rámci příprav na setkání zašle členům a členkám MEP sebeevaluační zprávy, které si MEP nastuduje. MEP má možnost vyžádat si doplňující materiály. Během on-site vist MEP diskutuje a hodnotí postupně všechny součásti. Osobního jednání se zúčastní také rektor MU, prorektoři a zástupci jednotlivých HS. Zástupci jsou vybráni tak, aby mohli členům MEP k písemným podkladům pro hodnocení poskytnout informace pro hodnocení univerzity v modulech M3–M5 a odpovídat na otázky. Výstupem z hodnocení MEP je evaluační zpráva zpracovaná ve struktuře stanovené v dokumentaci.

Návrh evaluační zprávy MEP nejprve obdrží ke stanovisku rektor univerzity. MEP po úvaze může informace uvedené ve stanovisku v evaluační zprávě zohlednit. Evaluační zpráva je následně postoupena MŠMT, které vyhodnotí formální správnost a úplnost zprávy, případně si vyžádá dopracování. Výsledek hodnocení a doporučení z něho vyplývající projedná MŠMT s vedením MU.​

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info