Národní hodnocení

Úvod

Národní hodnocení probíhá na základě Metodiky hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací MŠMT (M17+). Přináší do oblasti národního hodnocení kombinaci kvantitativních a kvalitativních indikátorů pokrývajících výzkumné prostředí, mezinárodní a národní spolupráci, excelenci ve výzkumu, výkonnost výzkumu, relevanci výzkumu pro společnost a jeho společenské dopady. Je strukturován do pěti modulů označovaných M1 až M5.

Cílem hodnocení je získat informace pro kvalitní řízení VaVaI na úrovni poskytovatele (MŠMT) a univerzity, zvýšit efektivitu vynakládání veřejných prostředků a podpořit zvýšení kvality a mezinárodní konkurenceschopnosti české vědy. Výsledky ovlivní rozhodování o poskytování institucionální podpory.

Národní hodnocení probíhá na úrovni klasifikace oborů dle Frascati Manual (tzv. klasifikace OECD) – 1. Natural Sciences, 2. Engineering & Technology, 3. Medical & Health Sciences, 4. Agricultural and Veterinary Sciences, 5. Social Sciences, 6. Humanities and The Arts.

Evaluace kvality výsledků (M1) a celkové výkonnosti výzkumu (M2) probíhá každoročně. Všech pět modulů současně je posouzeno jednou za 5 let mezinárodním evaluačním panelem, který hodnotí zejména moduly M3-M5. Hodnotí se vždy období uplynulých 5 let s posunem 2 let. Do aktuálního hodnocení v roce 2020 vstupují výsledky a data o výzkumu aktuální v rozmezí 1. 1. 2014 až 31. 12. 2018. Další kolo hodnocení proběhne v roce 2025 a bude se týkat výsledků a dat z let 2019–2023.

Nástroje hodnocení:

 • posouzení vybraných vědeckých výstupů formou vzdálených recenzí,
 • bibliometrická analýza,
 • sebeevaluační zpráva,
 • návštěva mezinárodního evaluačního panelu (MEP).

Moduly

M17+ se skládá 5 modulů:​

M1 Kvalita vybraných vědeckých výsledků

Cílem Modulu 1 je dle slov Metodiky motivace výzkumných organizací (VO) ke kvalitnímu výzkumu v mezinárodním srovnání a k výzkumu s vysokým potenciálem pro aplikování výsledků v praxi. Principem hodnocení je posouzení vybraných výsledků odborným panelem z hlediska jejich kvality, originality a významnosti ve srovnání s mezinárodní úrovní. Hodnotí se omezený počet vybraných výsledků ve dvou odlišných kategoriích. V první kategorii je hlavním kritériem přínos k poznání v daných oborech. Ve druhé kategorii je hlavním kritériem společenská relevance, resp. význam pro společnost a případně jeho dopady (ekonomický či jinak popsatelný přínos společnosti). Společenská relevance je chápána jak ve smyslu „užitečnosti“ (typicky průmyslový výzkum přinášející ekonomické zisky), tak ve smyslu „potřebnosti“ (typicky výzkum rezortní vznikající na společenskou objednávku). Do hodnocení mohou být zařazeny pouze výsledky uvedené v RIV. ​Více informací ohledně sběru a kategorií se můžete dočíst zde.

M2 Výkonnost výzkumu

Bibliometrická analýza Modulu 2 pracuje s indikátorem citačního dopadu časopisů Article Influence Score (AIS). Analýza Modulu 2 vyhodnocuje produkci výsledků v rámci jednotlivých oborů i VO za hodnocené období z pohledu tohoto indikátoru. Hlavním výstupem je rozložení výsledků v kvalitativních pásmech rankingu časopisů podle AIS. Do budoucna budou doplněny také indikátory sledující citovanost, podíl mezinárodní spolupráce či přinos národních autorů. Do hodnocení mohou být zařazeny pouze výsledky uvedené v RIV.

M3 Společenská relevance

Pro hodnocení v modulu M3 každá jednotlivá fakulta (případně ústav) vytváří sebeevaluační zprávu jako podklad pro mezinárodní evaluační panel. V roce 2020 hodnocení pokrylo 11 součástí univerzity (ESF, FF, FI, FSpS, FSS, LF, PdF, PrF, PřF, CEITEC MU, ÚVT). Modul M3 odráží míru pozitivních dopadů VaVaI a jejich výsledků na společnost a občany. Společenská relevance je vztažena k výsledkům aplikovaného výzkumu, které mají bezprostřední význam pro oblast ekonomiky, státní a veřejnou správu i pro oblast kulturní a sociální politiky. V modulu M3 se hodnotí výsledky jako patenty, licence, spin-offy nebo významné studie. Posuzovány jsou rovněž výsledky základního výzkumu, které ovlivňují jednotlivce a společnost (mají nepřímý nebo neekonomický dopad).

Mezi další hodnocené oblasti modulu M3 patří: projekty aplikovaného výzkumu, spolupráce s mimoakademickým prostředím a transfer technologií, uznání vědeckou komunitou a popularizace VaVaI. Modul M3 je svým zaměřením komplementární k modulu M1.

M4 Viabilita

Cílem modulu M4 je zhodnocení výzkumného prostředí a posouzení kvality řízení a vnitřních procesů univerzity. V celouniverzitní sebeevaluační zprávě univerzita popisuje jako celá instituce své fungování v těchto oblastech: organizace, řízení a podpora VaVaI, doktorské studium, národní a mezinárodní spolupráce (členství v globální a národní výzkumné komunitě) a mobilita ve VaVaI, rozvoj lidských zdrojů a kariéra ve VaVaI, finanční zdroje pro VaVaI, start-up strategie, výzkumná infrastruktura a dobrá praxe ve VaVaI.​

M5 Strategie a koncepce

U modulu M5 je kladen důraz na posouzení kvality z různých hledisek formulovaných strategií vysoké školy pro její budoucí vývoj. Modul zahrnuje sledování pět kritérií v těchto oblastech: mise a vize ve VaVaI (strategické směrování pro další období, vazba na plnění koncepce poskytovatele/zřizovatele), cíle a strategie VaVaI, národní a mezinárodní kontext VaVaI (opatření vyplývající z platných strategických dokumentů na národní a nadnárodní úrovni – priorit, politik, akčních plánů atd.), nástroje pro naplňování výzkumné strategie.

Moduly M4 a M5 představují jednotný organický celek, protože tvoří logickou koncepční jednotku. Na modul M4, který představuje výzkumnou organizaci na základě retrospektivních dat, navazuje modul M5 SWOT analýzou s projekcí do nastavení hlavního cíle, vize v souladu s misí univerzity a tvorby strategie a koncepce.

Bez popisku

Proces hodnocení

Hodnocení MU podle M17+ provádí poskytovatel (MŠMT) na základě evaluační zprávy vypracované mezinárodním evaluačním panelem a výstupů z hodnocení v modulech M1 a M2 na národní úrovni poskytnutých Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Více o procesu

Bez popisku

Harmonogram hodnocení

Kvůli pandemii covid-19 byl rozhodnutím MŠMT harmonogram posunut.

 • Odevzdání sebeevaluační zprávy a podkladů pro hodnocení VŠ MŠMT 31. března 2020
 • Ověření úplnosti podkladů pro hodnocení MŠMT 13. dubna 2020
 • Rozeslání sebeevaluační zprávy MEP 30. června 2020
 • Studium SEZ členy MEP 1. července 2020 – 1. září 2020
 • On-site visit na MU 9. listopadu 2020 – 13. listopadu 2020
 • Zpracování evaluační zprávy členy MEP a předání rektorovi MU 13. listopadu 2020 – 30. listopadu 2020
 • Vyjádření rektora MU k evaluační zprávě 14. ledna 2021
 • Předání evaluační zprávy MEP MŠMT 31. ledna 2021
 • Zpracování finálního protokolu o hodnocení VŠ 31. května 2021

Specifické informace

Výsledky hodnocení

Podívejte se na kompletní výsledky národního hodnocení univerzity.

Aktuální výsledky Archiv výsledků

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info