Výkonové indikátory pro rok 2022

Úvod

Pravidla sestavování rozpočtu jednotlivých součástí MU prošla v roce 2020 zásadní změnou. Základem rozpočtu pro fakulty/HS zůstává fixní (stabilizační) složka o objemu výše příspěvku na  dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP na DKRVO) v roce 2019. Výše výkonové složky je pak dána objemem navýšením DKRVO. Výkonová složka byla rozdělena mezi jednotlivá hospodářská střediska podle systému indikátorů poprvé v roce 2020. V roce 2022 proběhne rozdělení podpory podle revidovaného systému indikátorů.

Systém skupiny indikátorů je odolný vůči nežádoucím přímočarým a krátkodobým motivacím ve vědeckém publikování a má vytvářet předpoklady pro institucionální strategii dlouhodobého zvyšování reputace a ohlasu výzkumu na MU.

Východiska pro uplatnění systému indikátorů:

 • Vnitřní financování nezávislé na pravidlech poskytovatele a na výsledku národního hodnocení (možnost uplatnit vlastní strategie).
 • Respekt k oborovým specifikům: dvě skupiny indikátorů pro STM (Science, Technology and Medicine) i SSH (Social Sciences & Humanities).
 • Stimulace k úspěchu v národním hodnocení i ke zvýšení mezinárodní reputace výzkumu MU (žebříčky) skrze zakomponování elementárních atributů pro zvyšování vědecké reputace a ohlasu.
 • Zavedení formativního (kvalitativního) vnitřního hodnocení bez přímého vlivu na výši financování.

Pro publikace započítávané do indikátorů se zohledňuje procentuální podíl spolupráce, pokud je u publikace vyplněn v IS. V případě, že není podíl u publikace uveden, počítá se plná váha publikace takovému HS, které je v IS zaneseno jako organizační jednotka publikace.

Detailní informace k pravidlům rozdělování rozpočtu lze nalézt zde.

Postup získávání datasetu publikací fakulty

Pro rok 2022 zahrnujeme publikace z let 2018–2020 (pro indikátor citace zahrnujeme publikace od roku 2017 kumulativně až na 10leté období). Publikace jsou fakultě/HS zařazeny do datasetu pro indikátory, pokud má v IS přiřazenou organizační jednotku nebo uveden podíl fakulty. Mezi publikace na WoS počítáme jen Articles a Reviews.

Relevance indikátorů

Používá se rozdělení indikátorů do dvou skupin podle dominantního zaměření HS:

 • STM (Science, technology and medicine) – LF, PřF, CEITEC, FI, UVT
 • SSH (Social sciences and humanities) – FF, ESF, FSS, PrF, PdF, FSpS
Indikátor LF PřF CEITEC FI UVT FF ESF FSS PrF PdF FSpS
Publikace STM X X X X X            
Publikace SSH           X X X X X X
Citace STM X X X X X            
Citace SSH           X X X X X X
Internacionalizace           X X X X X X
Monografie           X X X X X X
Zahraniční granty X X X X X X X X X X X
Projekty aplikovaného výzkumu X X X X X X X X X X X
Prestižní CZ granty X X X X X X X X X X X

Indikátory

Publikace STM

Vysvětlení

Váha

Počet publikací typu Article a Review v D1, Q1 a Q2 (nejlepších 10 %, 25 % a 50% časopisů v daném oboru) dle impakt faktoru v roce publikování dle Journal
Citation Reports (JCR).

Pro FI a ÚVT i počet sborníků z z prestižních konferencí v žebříčku CORE
(dle štítků firank_A a core_A v IS MU).

D1 WoS, CORE A

1,5

Q1 WoS

1

Q2 WoS

0,5

Přičítá se bonus za korespondenční
autorství nebo prvoautorství. Výše bonusu je odstupňována podle zařazení publikace v časopisech v D1, Q1, nebo Q2, takto:

korespondenční/první autor z MU u D1

0,3

korespondenční/první autor z MU u Q1

0,2

korespondenční/první autor z MU u Q2

0,1

 

33 %

Publikace SSH

Vysvětlení

Váha

Počet publikací typu Article a Review v D1, Q1, Q2 a Q3 (nejlepších 10%, 25 %, 50% a 75 % časopisů v daném oboru) na Web of Science. Započítávají se i časopisy v Arts & Humanities Citation Index (jako Q2).

Dodatečně: počet publikací typu Article a Review v Q1, Q2 a Q3 (nejlepších 25 %, 50% a 75 % časopisů v daném oboru) ve Scopus.

D1 WoS, CORE A

1,5

Q1 WoS, Q1 Scopus

1

Q2 WoS, Q2 Scopus, AHCI

0,5

Q3 WoS, Q3 Scopus

0,15

14 %

Citace STM

Vysvětlení

Váha

Součet hodnot metriky Category Normalized Citation Impact (CNCI) publikací indexovaných na WoS pro jednotlivá HS ve skupině STM.

14 %

Citace SSH

Vysvětlení

Váha

Součet hodnot metriky Category Normalized Citation Impact (CNCI) publikací indexovaných na WoS pro jednotlivá HS ve skupině STM.

4 %

Internacionalizace

Vysvětlení

Váha

Podíl jednotlivých HS na počtu výstupů typu Article a Review indexovaných na WoS, kdy alespoň jeden autor publikace má afiliaci mimo ČR nebo Slovensko.

2 %

Monografie

Vysvětlení

Váha

Počet odborných knih (typ výsledku „B“) a kapitol v knize (typ výsledku „C“) u 64 vydavatelů uvedených v pozitivním seznamu MU.

Váha knihy = 1; váha kapitoly = počet stran kapitoly / počet stran knihy

8 %

Zahraniční granty

Vysvětlení

Váha

Podíl jednotlivých HS na součtu finančních prostředků celé MU, zahrnujících následující výnosy:

 • VaV příjmy od zahraničních nadací, jiné účelové VaV prostředky ze zahraničí, zahraniční dary a ostatní neveřejné VaV prostředky ze zahraničí, data z EIS Magion.
 • Tržby z EU a 3. zemí za smluvní výzkum, data z EIS Magion.
 • Veřejné prostředky ze zahraničí kapitálové, údaj z Tabulky 5b. VZOH.
 • Prostředky ze zahraničí získané přímo VVŠ, údaj z Tabulky 5b. VZOH.

18 %

Projekty aplikovaného výzkumu

Vysvětlení

Váha

Podíl jednotlivých HS na součtu finančních prostředků celé MU, zahrnujících následující výnosy:

 • Výše poskytnutých prostředků z národních grantů resortních poskytovatelů (mimo MŠMT), TAČR a OP PIK, kde je MU v roli příjemce.

1 %

Prestižní CZ granty

Vysvětlení

Váha

Podíl jednotlivých HS na součtu finančních prostředků celé MU, zahrnujících následující výnosy:

 • Výše poskytnutých prostředků z prestižních grantů ERC CZ, GAČR Expro a GAČR Junior Stars.

6 %

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info